Selecteer een pagina
 Algemene Voorwaarden 

 

Deze Algemene Voorwaarden  zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

 

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 –  De overeenkomst

Artikel   6 – 100 dagen proefslapen

Artikel   7 – Herroepingsrecht + Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   8 – Kosten van herroeping 

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam); Matrix Kussens B.V.

Vestigingsadres; Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam

Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres;

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is; 020-2442898, bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur

E-mailadres of ander aan de consument aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde functionaliteit als email; contact@matrixkussens.nl

KvK-nummer;73682756

BTW-identificatienummer; 859626969

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

 

Artikel 6 – 100-dagen proefslapen

 1. Een Matrix matras kan 100 dagen in eigen huis worden getest. Het matras dient minimaal 35 dagen (je moet namelijk altijd even wennen aan een nieuw matras)  in bezit geweest te zijn alvorens het retour kan worden ingepland. Hetzelfde geldt voor onze toppers en hoofdkussens. De overeenkomst mag zonder opgave van redenen binnen 100 dagen worden ontbonden. De ondernemer mag wel vragen naar de reden van herroeping.       
 2. 100 dagen proefslapen geldt voor 1 bestelling per adres, indien een Matrix matras al eerder is uitgeprobeerd dan vervalt de 100 dagen proefslapen regeling. Indien er meerdere matrassen worden besteld, valt er 1 matras onder de 100-dagen proefslapen de rest valt onder het herroepingsrecht. Dit geldt ook voor onze toppers en hoofdkussens.                                                                      
 3. Het aanmelden van retour kan zowel via e-mail als telefonisch binnen 100 dagen na de aankoop van het matras.                                                                                                                        
 4. Na aanmelding van retour dient de onderneming binnen 2 weken na de aanmelding een retour afspraak in te plannen voor het matras. Indien er binnen een termijn van 3 weken na contact geen afspraak kan worden gemaakt, vervalt het recht op retourneren.                                                             
 5. Binnen 30 dagen na retourontvangst van het/de product(en) wordt het aankoopbedrag teruggestort. Beschadigingen aan het/de product(en) wordt in mindering gebracht van het aankoopbedrag.
 6. Indien wij aannemelijke bewijzen hebben van een bestelling die is gedaan zonder een serieuze koopintentie of van fraude, dan vervalt de 100- dagen proefslapen optie en kunnen de producten niet worden teruggestuurd.
 7. Producten die speciaal op maat voor jou zijn gemaakt (afwijkt van ons standaard assortiment op de website) kunnen niet worden teruggestuurd.

 

Artikel 7 –  Herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht voor consumenten houdt in dat de consument een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren. U mag zowel schriftelijk als mondeling herroepen. De ondernemer mag wel vragen naar de reden van herroeping.
 2. Tijdens de 14 dagen dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking daarvan. Vanwege hygiëne moet het het product ongebruikt en in oorspronkelijke staat worden geretourneerd. De producten dienen nog in het plastic (vacuüm) te zitten in de originele en onbeschadigde doos.
 3. Indien er meerdere matrassen worden besteld, valt er 1 matras onder de 100-dagen proefslapen de rest valt onder het herroepingsrecht. Ook als je al een keer eerder gebruik hebt gemaakt van de 100 dagen proefslapen, valt een 2e aankoop automatisch onder het herroepingsrecht. Hetzelfde geldt voor onze toppers en hoofdkussens.
 4. Indien wij aannemelijke bewijzen hebben van een bestelling die is gedaan zonder een serieuze koopintentie of van fraude, dan vervalt het herroepingsrecht.
 5. Producten die speciaal op maat voor jou zijn gemaakt (afwijkt van ons standaard assortiment op de website) vallen niet onder het herroepingsrecht.
 6. De consument is verantwoordelijk voor de producten die worden teruggestuurd. Indien producten vermist zijn of beschadigd aankomen, dan is de consument hiervoor aansprakelijk en bepaalt de onderneming redelijkerwijs het bedrag dat wordt teruggestort. 
 7.  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 8 – Kosten van herroeping

 1. Indien de herroeping onder de 100-dagen proefslapen valt, zijn er geen kosten verbonden aan het retourneren van de producten.
 2. Indien de herroeping onder het herroepingsrecht valt, is de consument verantwoordelijk voor het betalen van de retourkosten.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 –  Garantie

 1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel garandeert de ondernemer de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten gedurende een vastgestelde termijn na de factuurdatum. Voor de Matrix Matras  is dit 10 jaar, voor het Matrix Dream Kussen 3  jaar, voor de Matrix ECO Topper 2 jaar en voor het Matrix Matras Junior 5 jaar.  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening – waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken – worden overgelegd.
 3. De garantie houdt in dat het product gerepareerd of vervangen zal worden indien dit niet beantwoordt aan de overeenkomst.Hieronder vallen; doorligplekken wanneer het Matrix Matras en/of Matrix ECO Topper een aantoonbare kuil heeft, van meer dan 4.5cm. Productionele gebreken aan de rits, grove gebreken aan de constructie van het product, die niet zijn ontstaan door normale slijtage van het product.
 4. Zaken die niet onder garantie vallen; normale slijtage van het product, onjuist gebruik van het product zoals op te springen etcetera, schimmelvorming die is ontstaan door de producten te gebruiken op hele vochtige plekken, (bij normaal gebruik is schimmelvorming niet mogelijk vanwege de open cel structuur), een kleine afwijking van 2% op lengte en breedte maten, beschadigen door externe factoren. Ook worden de schuimen naar verloop van tijd zachter, dit is een normaal slijtage proces en valt niet onder garantie.
 5. De garantietermijn wordt door een reparatie door de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen derde gedurende de in lid 1 genoemde termijn noch vernieuwd, noch verlengd. De garantie vervalt indien de consument gedurende de in lid 1 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan of vervanging van de geleverde producten verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van de ondernemer.
 6. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken of schade zijn ontstaan door: ‐ ondeskundige montage – ondeskundige inbouw – ondeskundige behandeling – ondeskundige toepassing – het nalaten van deugdelijk onderhoud – het gebruik van de geleverde producten voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze producten vallen. Evenmin vallen onder de garantie opzettelijk of door slordigheid ontstane beschadigingen.
 7. Voor (onderdelen van) producten welke niet door de ondernemer zelf zijn vervaardigd, verleent de ondernemer dezelfde garantie als haar leverancier op deze producten aan haar verleent, echter met een maximum van de in lid 1 genoemde termijn en met dezelfde restricties als genoemd in de leden 2, 3, 4,  5 en 6.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.                                                                                                  
 3. Er worden 2 afleverpogingen gedaan. Indien de klant beide pogingen niet aanwezig is, kan de klant zijn bestelling afhalen bij het dichtstbijzijnde pick-up point. Indien er een nieuwe verzending moet worden ingepland, dan worden deze kosten door de klant betaalt.                                                                                    
 4. De ondernemer doet zijn best om de levertijd die op de website staat vermeld te halen, deze kan in sommige gevallen uitlopen. Indien de levertijd uitloopt is de ondernemer niet verplicht een compensatie te geven aan de klant.                                                                                                                       
 5. Eventuele beschadigen van het product dienen door de consument binnen 48 uur na levering gemeld te worden om in aanmerking te komen voor kosteloos herstel, dit geldt niet voor productiefouten deze worden altijd kosteloos aangepast door de ondernemer.                                                                           
 6. Het risico van vermissing van een product ligt bij de ondernemer, dit geldt voor verzending van ondernemer naar klant, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
 7. De producten worden door externe partijen bezorgd. Deze zullen per doos bij de consument arriveren. De producten worden enkel begane grond bij de voordeur geleverd (net als reguliere pakketleveringen).

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.
 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. Indien de betaling nog niet of niet volledig is voldaan, blijven de producten eigendom van de ondernemer.
 3. Alle betalingen verlopen via de munteenheid EURO.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een terechte  klacht dient binnen een periode van uiterlijk 90 werkdagen te zijn opgelost. De ondernemer hoeft geen producten retour aan te nemen en zal daarom geen aankoopbedragen retourneren, indien deze niet vallen onder het 100 dagen proefslapen of herroepingsrecht.

 

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

0
  0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leeg
   Verzendkosten berekenen
   Kortingsbon Toepassen